(+34) 93 894 0116

  

Política de Privacitat

Política de Privacitat - Club Natació Sitges

Club  Natació  Sitges d'acord  amb  els  requisits  de  la  legislació  vigent,  posa  a  la  seva disposició  la  nostra  Política  d'Ús  de  la  seva  pàgina  web, www.cnsitges.com i  Política  de protecció  de  dades  de  caràcter  personal,  aplicables  en  la  prestació  de  serveis  i  en  les relacions amb els clients.

 

La present Política de Privacitat regula l'ús i utilització del lloc web www.cnsitges.com sent el seu  titular Club  Natació  Sitges amb  NIF  G08547846 e inscrita  al  Registre  d ́Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 953.

 

La  visita  del  lloc  web Club  Natació  Sitges no  implica  que  l'usuari  hagi  de  subministrar  cap informació  respecte  a  la  seva  identitat,  no  podent  ser  associada  a  un  usuari  concret  per l'entitat.  En  el  supòsit  que  es  subministri  dades  de  caràcter  de  personal,  aquestes  dades seran  recollides  i  utilitzades  d'acord  amb  les  limitacions  i  els  drets  recollits  en  l'esmentada norma de protecció de dades de caràcter personal, Llei 15/1999 de 13 desembre.

 

Els  usuaris  que  facilitin  dades  de  caràcter  personal  consenten  de  forma  clara,  exacta  i inequívoca les presents condicions.

 

L'ús  d'aquest  lloc  web  implica  l'acceptació  d'aquests  termes.  Si  no  està  d'acord  amb  ells,  li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

 

Política de privacitat de dades de caràcter personal

Drets dels Usuaris

En  virtut  del  que estableix  la  Llei  15/1999  de  13 desembre  (LOPD)  i  Llei  34/2002  de  11  de juliol  (LSSICE),  li  informem  que  les  seves  dades  seran  formen  part  d'un  fitxer titularitat  de Club  Natació  Sitges La  informació  registrada  s'utilitzarà  per  informar-li  per  qualsevol mitjà electrònic  de  les  nostres  novetats.  Pot  exercir  els  drets  d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i oposició  en Passeig  Issac Albéniz,  6,  08870,  Barcelona,  o  si  ho  prefereix  amb  un  e-mail  a cns@cnsitges.com.

 

En compliment de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un e-mail amb la seva sol·licitud a cns@cnsitges.com.

 

Els  drets  de  cancel·lació,  oposició  i  revocació  del  consentiment per  a  la  cessió,  podran  ser exercitats  per  l'usuari,  i  si  escau  qui  el  representi,  mitjançant  sol·licitud  remesa  per  correu ordinari,  signat  i  acompanyat  de  fotocòpia  del  DNI,  a  l'adreça  de Club  Natació  Sitges dalt esmentada.

 

Club  Natació  Sitges informa  que  les  dades personals  obtingudes,  quan hagin  deixat  de  ser necessàries  o  pertinents  per  a  la  finalitat  per  a  la  qual  es  van  recollir  seran  cancel·lats  conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 

Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de Club Natació Sitges, pot posar-se en contacte amb Club Natació Sitges a través de la següent adreça de

correu electrònic: cns@cnsitges.com.

 

Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web

Els  textos  (informacions,  conceptes,  opinions  i altres  anàlegs)  i  elements  gràfics  (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen els llocs web i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Club Natació Sitges.

 

Club  Natació  Sitges no concedeix llicència  d'ús  o  autorització  sobre  els  seus  drets  de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, llevat d'acord exprés amb tercers.

 

Els  usuaris  podran  portar  a  terme  la  reproducció  dels  continguts  del  lloc  web  amb  l'única finalitat  de  procedir  al  seu  emmagatzematge,  a  la  realització  de  còpies  de  seguretat  o  a  la seva impressió sobre paper per a ús privat.

 

Al  marge  de  l'anterior,  queda  prohibida  tota  reproducció,  distribució, transformació, presentació,  total  o  parcial,  del  contingut  del  lloc  web  o  d'algun  dels  seus  elements,  de manera  directa  o  indirecta  per  xarxes  telemàtiques  o  suports  anàlegs,  amb  un  fi  comercial adreçat  al  públic  o  per  a  una  utilització  més  enllà  de  les  esmentades,  encara  citant  la  font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit de Club Natació Sitges.

 

L'incompliment d'allò anterior facultarà Club Natació Sitges per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

La presentació d'una pàgina del lloc web en un marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a Club  Natació  Sitges mitjançant  la  tècnica  denominada  "framing"  tret  que  compti amb l'exprés consentiment per escrit de Club Natació Sitges.

 

La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a Club Natació Sitges, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització de Club Natació Sitges.

 

L'extracció  i  ús  d'elements  del  lloc  web  causant  o  no  un  perjudici  qualsevol  a Club  Natació Sitges acord amb les disposicions les lleis de Propietat Intel·lectual.

 

Club  Natació  Sitges haurà  d'autoritzar  expressament  l'establiment  d'enllaços  d'hipertext (hipervincles)  en  una  altra  website  adreçats  a la pàgina  principal  d'aquest  lloc  web  o a qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.

 

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Club Natació Sitges o, si escau, a tercers col·laboradors.

 

Tots  els  noms  comercials,  marques  o  signes  distintius,  logotips,  símbols,  marques  mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a Club Natació Sitges o  disposa,  prèvia  autorització,  del  dret  d'ús  sobre  les  mateixes  i  es  troben  protegits  per  la legislació vigent al respecte.

 

Seguretat de la Informació

Club Natació Sitges ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant a la nostra pàgina web.

 

No  obstant  això,  l'usuari  o  visitant  ha  de  ser  conscient  que  les  mesures  de  seguretat  a Internet no són inexpugnables.

 

Confidencialitat i Secret professional

Les  comunicacions  privades  que  poguessin  donar-se entre  el  personal  de Club  Natació Sitges i  els  usuaris  o  visitants  seran  considerades  com  confidencials.  L'accés  a  aquesta informació  està  restringit  mitjançant  eines  tecnològiques  i  mitjançant  estrictes  controls interns.

 

Enllaços amb altres llocs web

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que Club Natació Sitges no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.