(+34) 93 894 0116

  

Avís Legal

Avís legal - Club Natació Sitges

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

 

El  present  Avís Legal regula  l'ús  i  utilització  del  lloc  web  registrat www.cnsitges.com del qual Club Natació Sitges amb NIF G08547846 és titular.

 

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"), Club Natació Sitges, l'informa  que  les  dades  de  caràcter  personal  que  ens  pogués  proporcionar  mitjançant  la nostra pàgina web, es recolliran en fitxers el responsable és Club Natació Sitges.

 

Podrà  exercir  el  seu  dret  d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició  al  tractament  de  les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos en la LOPD, dirigint-se per escrit a Passeig Isaac Albéniz, 6, 08870, Barcelona, o si ho prefereix amb un e -mail a cns@cnsitges.com.

 

Li demanem que comuniqui immediatament a Club Natació Sitges qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

 

Així  mateix,  amb  l'acceptació  d'aquest  avís  legal  reconeix  que  la  informació  i  les dades personals  recollides  són  exactes  i  veraces.  La  recollida  de  les  seves  dades  de  caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre  l'entitat  o  ofertes  comercials  d'altres  productes  i  serveis,  avisos  i,  en  general, informació de Club Natació Sitges que pugui ser del seu interès. De conformitat amb el que preveu  l'article  11  de  la  LOPD,  en  omplir  qualsevol  dels  formularis  d'aquesta  pàgina  web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l'àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

 

També autoritza a Club Natació Sitges perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a  través  del  correu  electrònic  o  de  qualsevol  altre  mitjà  de  comunicació  electrònica equivalent.  Les  autoritzacions  per  a  l'enviament  d'informació  comercial,  cessió  de  dades  i enviament  de  comunicacions  comercials  per  mitjans  electrònics  seran  revocables,  en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Club Natació Sitges a l'adreça abans esmentada, en la qual haurà d'indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i adreça.

 

Club Natació Sitges es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar només per a les finalitats indicades. 

 

Així  mateix,  l'informem  que Club  Natació  Sitges té  implantades  les  mesures  tècniques  i organitzatives  necessàries  per  garantir  la  seguretat  de  les  seves  dades  de  caràcter personal  i  evitar  la  seva  alteració,  pèrdua  i  tractament  i/o  accés  no  autoritzat,  tenint  en compte  l'estat  de  la  tecnologia,  la  naturalesa  de  les  dades  emmagatzemades  i  els riscos, provinents de l'acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i en el Reial Decret 994/1999 de 11 de juny,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  Mesures  de  Seguretat  dels  Fitxers  Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.

 

Contingut, termes legals i responsabilitats.

 

El  lloc  web  inclou  continguts  elaborats  pel  titular  del  mateix  i  els  seus  col·laboradors,  els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l'actualitat  més  recent,  pel  que  en  qualsevol  moment  aquests  continguts  podran  ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els  continguts  del  lloc  web  no  poden  ser  considerats,  en  cap  cas,  com  substitutius  de qualsevol tipus d'assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap  tipus  de  relació  d'una  altra  índole  amb  els  professionals  que  integren  el  lloc  web  pel mer fet de l'accés a ella per part dels usuaris.

 

Per  al  cas  d'existir  enllaços  amb  diferents  llocs  web, Club  Natació  Sitges,  no  es  farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.

 

L'usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Club Natació Sitges no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l'absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular  del  lloc  web,  els  col·laboradors,  els  seus  socis,  empleats  i  representants  tampoc podran  ser  considerats  responsables per  qualsevol  dany  derivat  de  la  utilització  d'aquest lloc  web,  ni per  qualsevol  actuació  realitzada  sobre  la  base de  la informació  que  en  ell es facilita.

 

No es garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest  lloc  web.  En  conseqüència,  no  es  respon  pels  danys  i  perjudicis  que  aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

 

Llei aplicable i jurisdicció.

 

Les presents  condicions  d'ús es  regeixen  per  la  legislació  espanyola,  sent  competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Club Natació Sitges per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament  a  qualsevol  fur  que,  per  aplicació  de  la  Llei  d'Enjudiciament  Civil  vigent, pugui correspondre.

 

Crèdits del website         www.cnsitges.com          

Club Natació Sitges

© Dret de propietat i copyright

Club Natació Sitges

G08547846

cns@cnsitges.com

Passeig Isaac Albéniz, 6

08870  Sitges  Barcelona  ( Spain)

Telf. 938940116