Notícies

24/11/2020

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


Per acord de la Junta Directiva del Club Natació Sitges, es convoca a tots
els socis i sòcies de la nostra entitat, a l’Assemblea General Ordinària, la qual es
realitzarà pel sistema de videoconferència via streaming per ZOOM, el pròxim
dia 5 de desembre de 2020, a les 11:00 hores en primera convocatòria o, si
escau, en segona convocatòria, i pel mateix sistema a les 11:30 hores del dia
citat, amb l’ordre que es detalla seguidament. La votació dels acords es farà via
l’aplicació APPSAMBLEA.


Davant la situació d’excepcionalitat en què ens trobem, on destaquen les
mesures de contenció adoptades en relació amb la declaració de l’estat
d’alarma, i altres mesures posteriors, i davant la impossibilitat de celebrar la
reunió amb normalitat, els informem que l’Assemblea General Ordinària es pot
celebrar per sistemes de videoconferència o altres mitjans telemàtics que
garanteixin l’autenticitat i la connexió multilateral en temps real amb la imatge i
el so dels socis i sòcies, tot això en virtut de l’article 40.1 del Reial decret llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i en virtut de la Disposició Final
quarta del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny , de mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària provocada per
la COVID-19, així com al Decret llei 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es
modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text
únic de la Llei de l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans
de govern de les entitats esportives de Catalunya.
Les sòcies i socis que assisteixin telemàticament a l’assemblea general
ordinària, tindran la consideració d’assistents de ple dret a l’assemblea, que
s’entendrà celebrada en el domicili social del Club Natació Sitges.
Per tal de poder determinar el quòrum d’assistència a l’Assemblea General
Ordinària i organitzar la reunió a través del referit sistema descrit, així com
garantir la màxima funcionalitat i eficàcia d’aquesta reunió, s’ha de confirmar
l’assistència en aquesta reunió, enviant un correu electrònic a l’adreça
cns@cnsitges.com, abans del 2 de desembre de 2020, indicant número de
soci/a, nom i cognoms i el correu electrònic. Al mail que se'ns faciliti es farà
arribar tota la informació pertinent per a accedir a les plataformes d'streaming i
de votació i també els enllaços d'accés. En cas contrari, no podreu rebre
l’acreditació per a poder accedir.


ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (celebrada el 28 d’agost de 2019).
2. Presentació de la Memòria Activitats 2019.
3. Aprovació de l’estat de comptes de l’any 2019.
4. Presentació i Compte de Resultats a 30.11.2020
5. Aprovació Inversions i Operacions Crediticies
6. Aprovació Pressupost Any 2020 (adaptat a la situació actual).
7. Informe Cooperativa Vallpineda (Fra. Aigua). Augment Quotes Socis.
8.Informe sol.licitituts i Reunions amb l’Ajuntament de Sitges
9.Renovació càrrecs Junta Directiva
10.Precs i Preguntes

24/11/2020

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA


Por acuerdo de la Junta Directiva del Club Natació Sitges, se convoca a todos
los socios y socias de nuestra entidad, a la Asamblea General Ordinaria, la cual
se realizará por el sistema de videoconferencia vía streaming por ZOOM, el
próximo día 5 de diciembre de 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria
o, si procede, en segunda convocatoria, y por el mismo sistema a las 11:30
horas del día citado, con la orden que se detalla seguidamente. La votación de
los acuerdos se hará vía la aplicación APPSAMBLEA.


Ante la situación de excepcionalidad en que nos encontramos, donde destacan
las medidas de contención adoptadas en relación con la declaración del estado
de alarma, y otras medidas posteriores, y ante la imposibilidad de realizar la
reunión con normalidad, los informamos que la Asamblea General Ordinaria se
puede celebrar por sistemas de videoconferencia u otros medios telemáticos
que garanticen la autenticidad y la conexión multilateral en tiempo real con la
imagen y el sonido de los socios y socias, todo esto en virtud del artículo 40.1
del Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19,
y en virtud de la Disposición Final cuarta del Real decreto ley 21/2020, de 9 de
junio , de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, así como en el
Decreto Ley 31/2020, de 8 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto
Legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el cual se aprueba el Texto único de la
Ley del deporte, y se establecen medidas de funcionamiento de los órganos de
gobierno de las entidades deportivas de Cataluña.
Las socias y socios que asistan telemáticamente a la asamblea general
ordinaria, tendrán la consideración de asistentes de pleno derecho a la
asamblea, que se entenderá celebrada en el domicilio social del Club Natació
Sitges.


Para poder determinar el cuórum de asistencia a la Asamblea General
Ordinaria y organizar la reunión a través del referido sistema descrito, así como
garantizar la máxima funcionalidad y eficacia de esta reunión, se tiene que
confirmar la asistencia en esta reunión, enviando un correo electrónico a la
dirección cns@cnsitges.com, antes del 2 de diciembre de 2020, indicando
número de socio/a, nombre y apellidos y el correo electrónico. Al mail que se
nos facilite se hará llegar toda la información pertinente para acceder a las
plataformas de streaming y de votación y también los enlaces de acceso. En
caso contrario, no podréis recibir la acreditación para poder acceder.


ORDEN DEL DÍA


1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior (celebrada el 28 de agosto de
2019).
2. Presentación de la Memoria Actividades 2019.
3. Aprobación del estado de cuentas del año 2019.
4. Presentación Balance de Situación y Cuenta de Resultados a 30.11.2020.
5. Aprobación Inversiones y Operaciones Crediticias.
6. Aprobación Presupuesto año 2020 (adaptado a la situación actual).
7. Informe Cooperativa Vallpineda ( Fra. Agua). Aumento Cuotas de Socios.
8. Informe de las solicitudes y Reuniones con el Ayuntamiento de Sitges.
9. Renovación cargos Junta Directiva
10. Ruegos y Preguntas

05/11/2020

Amb vista a què la pròxima assemblea del Club Natació Sitges, serà virtual, demanem a tots els socis que actualitzin les seves dades per tal de fer-los arribar l'enllaç per poder-hi assistir.

Moltes Gràcies

CLUB NATACIÓ SITGES

25/10/2020

Benvolguts socis i sòcies

 

           A partir de demà dia 26 d'octubre, el Govern Català ens obliga a tancar els establiments oberts al públic a partir de les 21 h. Això afecta el nostre club, pel que demanem si us plau a tothom que adapti els entrenaments al nou horari. Com veureu ja hi ha algunes modificacions a l'app amb relació a aquesta nova mesura.

 

           Aprofitem per recordar-vos que per accedir a la instal·lació sempre s'ha de fer amb reserva prèvia i cal cancel·lar-la si no s'hi pot assistir, com a màxim una hora abans, per tal que un altre soci ho pugui fer.

 

           A partir d'aquesta setmana s'advertirà a tot aquell que no assisteixi i no hi hagi cancel·lat prèviament la seva reserva. Després de la primera advertència, hi haurà una sanció de 3 dies sense poder fer cap reserva prèvia. Només es podrà accedir a la instal·lació si l'aforament ho permet. Així doncs, us demanem el màxim rigor pel bé de tots.

 

Agrair-vos també la comprensió que esteu tenint en aquests moments tan complicats. 

 

Us esperem al club.

 

CLUB NATACIÓ SITGES

22/10/2020

Aqui te dejamos nuestra propuesta para terminar la semana a Tope !!!

VIERNES 23 DE OCTUBRE

CxWorx 19:30hs

Cycling 19:15hs

 

TE ESPERAMOS.

07/09/2020

A partir del proximo lunes 14 de Septiembre, ampliamos nuestra oferta de clases dirigidas.

Aqui tienes los horarios para esta nueva temporada, ya en los proximos dias lo tendras disponible en nuestra Web y App para que puedas realizar tus reservas.

 

TE ESPERMOS !!!

10/06/2020
Promoció

Fes-te soci i aprofita les nostres ofertes

 

Descarrega la nostra app i comença a gaudir dels avantatges que t'oferim.

Podràs fer reserves, crear partides,seguir els teus resultats, contactar amb altres usuaris i molt més.

 

 

GOOGLE PLAY

APPLE STORE

25/07/2019

MESOS

DESCOMPTE

PREU ABONAMENT

VALOR QUOTA

ESTALVI

3 MESOS

10% (-5,41)

146,13 €

48,71 €

16,23 €

6 MESOS

15% (-8,11)

276,06 €

46,01 €

48,70 €

9 MESOS

20% (-10,82)

389,70 €

43,30 €

97,41 €

12 MESOS

25% (-13,53)

487,08/ €

40,59 €

162,36 €

«  1  »